วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย - กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย - กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
space
New Parenting
วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย - กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน


     การพิจารณา คดีความของเด็ก ที่กระทำผิด ตามกฎหมาย สามารถพิจารณา ออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเกณฑ์อายุต่ำกว่า 7 ปีลงมา จะไม่มีความผิดอาญา หากมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องอยู่ในเกณฑ์ ของศาลคดีเยาวชน และครอบครัวฯ ส่วนการพิจารณา แบบที่สอง คือ เกณฑ์การกระทำผิด จะมีความผิดทางอาญา และเป็นความผิด ของเด็กโดยเฉพาะ

  Sponsored Links :

     กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นเพื่อ คุ้มครองสวัสดิภาพ ตลอดจน นำความยุติธรรม ที่คำนึงถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมาบังคับใช้ เพื่อแก้ไข และคุ้มครองสถานภาพ ของครอบครัว

     นิยามของคำว่า “เด็ก” ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และคดีครอบครัว พ.ศ. 2534 หมายความว่า บุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์

     นิยามของคำว่า “เยาวชน” ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และคดีครอบครัว พ.ศ. 2534 หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

  • เป็นการให้ความคุ้มครองเด็ก ตามความผิด และ วิธีการลงโทษเด็ก ตามกฎหมายฮัมมูราบี
  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัว ตลอดจนวิธีการปกครองบุตร ตามกฎหมายสุมาเรียน
  • เป็นการแบ่งวัยของเด็กออกเป็น 3 ช่วงอายุคือ อายุ 1-6 ปี อายุ 7-12 ปี และอายุ 13-20 ปี ตามกฎหมายของชาวฮิบรู
  • ตามหลักการของกฎหมายโรมัน (ไม่เกิน 7 ไม่รับโทษ) ซึ่งหมายถึง อายุไม่เกิน 7 ปี หากกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเป็นต้น
  • ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีความว่า ระหว่างอายุ , ฐานของความผิด , หรือรู้ว่าสิ่งนั้นถูก/ผิดหรือไม่, มีการเจตนาหรือไม่ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย - กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน )