Main Content

วิวัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย

      การพิจารณา คดีความของเด็ก ที่กระทำผิด ตามกฎหมาย สามารถพิจารณา ออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเกณฑ์อายุต่ำกว่า 7 ปีลงมา จะไม่มีความผิดอาญา หากมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องอยู่ในเกณฑ์ ของศาลคดีเยาวชน และครอบครัวฯ ส่วนการพิจารณา แบบที่สอง คือ เกณฑ์การกระทำผิด จะมีความผิดทางอาญา และเป็นความผิด ของเด็กโดยเฉพาะ

 

     กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นเพื่อ คุ้มครองสวัสดิภาพ ตลอดจน นำความยุติธรรม ที่คำนึงถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมาบังคับใช้ เพื่อแก้ไข และคุ้มครองสถานภาพ ของครอบครัว

     นิยามของคำว่า “เด็ก” ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และคดีครอบครัว พ.ศ. 2534 หมายความว่า บุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์

     นิยามของคำว่า “เยาวชน” ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และคดีครอบครัว พ.ศ. 2534 หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

  • เป็นการให้ความคุ้มครองเด็ก ตามความผิด และ วิธีการลงโทษเด็ก ตามกฎหมายฮัมมูราบี
  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัว ตลอดจนวิธีการปกครองบุตร ตามกฎหมายสุมาเรียน
  • เป็นการแบ่งวัยของเด็กออกเป็น 3 ช่วงอายุคือ อายุ 1-6 ปี อายุ 7-12 ปี และอายุ 13-20 ปี ตามกฎหมายของชาวฮิบรู
  • ตามหลักการของกฎหมายโรมัน (ไม่เกิน 7 ไม่รับโทษ) ซึ่งหมายถึง อายุไม่เกิน 7 ปี หากกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษเป็นต้น
  • ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีความว่า ระหว่างอายุ , ฐานของความผิด , หรือรู้ว่าสิ่งนั้นถูก/ผิดหรือไม่, มีการเจตนาหรือไม่ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง