เพลง กล่อม ลูก น้อย นอน - เพลงกล่อมเด็ก ทำให้เด็กหลับง่าย

เพลงกล่อมเด็กสำคัญอย่างไร

     การที่จะทำให้ลูกน้อย มีสุขภาพจิตที่ดีนั้น ไม่ควรมองข้าม เสียงเพลง เนื่องจาก การที่คุณแม่ร้องเพลง จะช่วยในการ สร้างความเพลิดเพลิน ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งจะส่งผลต่อ การนอนหลับ ทำให้เด็กหลับง่าย หลับสบาย และหลับนาน ขึ้นอีกด้วย

     เพลงกล่อมเด็ก โดยทั่วไปมักจะมีลักษณะ เป็นบทร้อยกรองสั้นๆ มีคำคล้องจอง ต่อเนื่องกันไป มีจังหวะทำนองการร้องที่ เรียบง่าย มีความสนุกสนาน สามารถจดจำได้ง่าย โดยใช้คำง่ายๆ สั้นๆ หรือยาวก็ได้ ไม่แน่นอน

     เนื้อร้องของเพลง ที่ใช้ร้องกล่อมเด็กนอน ส่วนมาก จะไม่มีแบบแผนแน่นอน เป็นกลอน ที่ชาวบ้านแต่งขึ้น ให้มีความคล้องจองกัน ซึ่งบางคำอาจไม่มีความหมาย เพียงแต่ให้มีสัมผัส คล้องจองกันเท่านั้นก็พอแล้ว

     การร้องเพลงกล่อมเด็ก นับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยม ความเชื่อ ของคนในท้องถิ่นต่างๆ เพลงกล่อมเด็กนั้นมีอยู่ทุกชาติทุกภาษา ซึ่งล้วน เป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้เด็ก หลับง่าย และเกิดความอบอุ่นใจทั้งสิ้น

     สำหรับในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นชาติที่มี เพลงใช้สำหรับร้อง กล่อมเด็กนอน อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยจะมีเนื้อร้องและทำนอง ที่แตกต่างกันออกไป เพลงกล่อมเด็ก ที่ได้รับความนิยม ร้องกันอย่างทั่วหลาย เช่น เพลงนอนสาหล่า เพลงกล่อมลูก เพลงชาน้อง เพลงเปล เพลงร้องเรือ เพลงน้องนอน ฯลฯ

ประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็ก

  • ทำให้เด็กหลับง่าย
  • ทำให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูกทอดทิ้งในขณะที่นอนหลับ
  • ช่ายพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็ก
  • ช่วยให้เด็กมีความเพลิดเพลิน และเสริมสร้างจินตนาการตามเพลงที่ได้ฟัง
  • ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ถึงวัฒนธรรมทางภาษา ตามเนื้อหาของเพลงนั้นๆ
เพลง กล่อม ลูก น้อย นอน - เพลงกล่อมเด็ก ทำให้เด็กหลับง่าย

โรคเอดส์ กับเด็กทารก

ถ้าพูดถึงโรคเอดส์ ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโรค ที่ยังไม่มียารักษา ให้หายขาดได้ ดังนั้นหาก ต้องการให้ลูกน้อย ของท่าน ปลอดภัยจาก โรคเอดส์ คุณพ่อและคุณแม่ ต้องหาทางป้องกัน ตนเองไม่ให้ ติดเชื้อเอดส์

อ่านต่อ...