โรค ที่ ติดต่อ ไม่ ได้ - โรค ไม่ ติดต่อ เรื้อรัง - โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

     เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และการมีพฤติกรรมของคน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องอันเป็นเหตุ ที่จะนำไปสู่ การเกิด โรคไม่ติดต่อขึ้นได้

     โรคไม่ติดต่อ มีความหมายว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนเรา ซึ่งเป็น โรคที่เกิดจาก ความผิดปรกติ หรือเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพของ ความเสื่อมโทรมของร่างกาย และ ความเสื่อมโทรม ของจิตใจ และที่สำคัญ โรคไม่ติดต่อนี้ จะไม่สามารถ ที่จะแพร่เชื้อ และติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • โรคมะเร็ง
 • โรคจิต
 • โรคนิ่ว
 • โรคความดันโลหิตต่ำ
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคกระเพาะอาหาร
 • โรคอ้วน

การป้องกันตัวเองให้พ้นจาก การเป็นโรคไม่ติดต่อ

 • การป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรค โดยวิธีการปฏิบัติตนไม่ให้มีความเสียง เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ การเลือกรับประทานอาหาร ที่ดีมีประโยชน์ ฯลฯ
 • เสริมสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง โดยพ่อแม่ลูก มีความเข้าใจกัน ปรึกษาหารือ ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า ตลอดจนดูแลรักษาบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยให้สะอาด เพื่อจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจะเป็นการรักษาสุขภาพจิต ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีสุขภาพจิตที่ดี ก็ย่อมส่งผลทำให้ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น สวมหมวกนิรภัยเมื่อทำงานในสถานที่อันตราย หรือในเขตก่อสร้าง เป็นต้น
 • ช่วยรักษาเขตชุมชนที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ หรือทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยการแยกขยะเปียกขยะแห้ง เป็นต้น
 • ไม่ใช้สิ่งเสพติด ที่เป็นอันตรายอันจะก่อให้เกิดโรคได้ เช่น การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า เป็นต้น
โรค ที่ ติดต่อ ไม่ ได้ - โรค ไม่ ติดต่อ เรื้อรัง - โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน โลกของเรา ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยอากาศที่ร้อนขึ้น จึงทำให้เชื้อโรคต่างๆ มีการพัฒนาตัวเองขึ้น อย่างรวดเร็ว และยากที่จะป้องกันได้ และถ้าหากเราไม่ได้ มีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วละก็ เชื้อโรคต่างๆ ก็จะสามารถเข้าสู่ ร่างกายของเรา ได้อย่างง่ายดาย

อ่านต่อ...