โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร :

เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องอันเป็นเหตุ ที่จะนำไปสู่ การเกิด โรคไม่ติดต่อขึ้นได้

อ่านต่อ...